รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ วันที่ 10/03/2565

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นาง อารยา คงสุนทร 126,978,780 19.48
2. นาย ชูเดช คงสุนทร 86,139,320 13.21
3. น.ส. ฐิติมา ตันติกุลสุนทร 56,857,280 8.72
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 52,525,881 8.06
5. น.ส. พรไพเราะ ตันติกุลสุนทร 36,102,200 5.54
6. นาย พัทธดน คงสุนทร 15,120,000 2.32
7. นาย ราม ตันติกุลสุนทร 10,578,380 1.62
8. นาย อภิศักดิ์ เทพผดุงพร 8,900,000 1.37
9. นาย นริศ จิระวงศ์ประภา 7,600,000 1.17
10. น.ส. ศศิธร ตันติกุลสุนทร 5,877,400 0.90