แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2564
รายงานประจำปี 2563
แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจำปี 2563
รายงานประจำปี 2562
แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจำปี 2562
รายงานประจำปี 2561
แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจำปี 2561
รายงานประจำปี 2560
แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจำปี 2560
รายงานประจำปี 2559
แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจำปี 2559
รายงานประจำปี 2558
แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจำปี 2558