ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
งวดงบการเงิน ณ วันที่ งบปี 2562
31/12/2562
งบปี 2563
31/12/2563
งบปี 2564
31/12/2564
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ      
สินทรัพย์รวม 1,573.51 2,045.50 3,495.44
หนี้สินรวม 686.91 1,069.90 1,993.37
ส่วนของผู้ถือหุ้น 793.62 877.04 1,297.75
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 325.95 325.95 325.95
รายได้รวม 2,230.88 4,005.96 7,669.67
กำไรสุทธิ 61.97 201.08 535.53
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.10 0.31 0.82