การจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยว่าร้อยละ 50 ของกําไรสุทธิหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และสํารองตามกฎหมาย สําหรับงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน สภาพคล่อง ความจําเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัท ทั้งนี้ ในปี 2563 บริษัทฯ มีกําไรสําหรับปี จํานวน 96,753,628.83 บาท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 30 เมษายน 2564 เพื่ออนุมัติจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 94.33 ของกําไรสําหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท

วันที่กรรมการมีมติ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่ายเงินปันผล ประเภท เงินปันผล
(ต่อหุ้น)
หน่วย รอบผลประกอบการ
23/02/65 09/03/65 13/05/65 เงินสด 0.23 บาท 01/01/64 - 31/12/64
30/04/64 06/05/64 19/05/64 เงินสด 0.14 บาท 01/01/63 - 31/12/63
27/02/63 12/03/63 15/05/63 เงินสด 0.09 บาท 01/01/62 - 31/12/62
25/04/62 12/03/62 16/05/62 เงินสด 0.13 บาท 01/01/61 - 31/12/61
21/02/61 06/03/61 16/05/61 เงินสด 0.12 บาท 01/01/60 - 31/12/60
23/02/60 08/03/60 16/05/60 เงินสด 0.08 บาท 01/01/59 - 31/12/59
11/02/59 23/02/59 16/05/59 เงินสด 0.07 บาท 01/01/58 - 31/12/58