รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ วันที่ 07/03/2561

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นางอารยา คงสุนทร 154,320,280 23.67
2. นายชูเดช คงสุนทร 108,939,320 16.71
3. น.ส.ฐิติมา ตันติกุลสุนทร 66,857,280 10.26
4. น.ส.พรไพเราะ ตันติกุลสุนทร 46,398,200 7.12
5. นางกาญจนา เจียมพิทยานุวัฒน์ 20,624,600 3.16
6. กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ 20,014,700 3.07
7. MR.LIM MENG PUI 19,202,800 2.95
8. MR.HOCK LOONG LIEN 19,202,800 2.95
9. MR.TAI WAI FUNG 15,577,060 2.39
10. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 15,543,971 2.38
11. MISSCHOO YIE NGOH 13,493,900 2.07
12. นางเสาวณีย์ จริยานุวัตร 13,000,000 1.99
13. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 12,447,226 1.91
14. นายราม ตันติกุลสุนทร 12,157,880 1.86
15. น.ส.ศศิธร ตันติกุลสุนทร 9,154,300 1.40
16. STATE STREET EUROPE LIMITED 6,189,843 0.95
17. นายธนะสิน พิพัฒน์กิตติกุล 4,846,700 0.74
18. กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นทุน MID/SMALL CAP 4,785,200 0.73