รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ วันที่ 07/05/2564

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นาง อารยา คงสุนทร 146,978,780 22.55
2. นาย ชูเดช คงสุนทร 101,139,320 15.51
3. น.ส. ฐิติมา ตันติกุลสุนทร 66,857,280 10.26
4. น.ส. พรไพเราะ ตันติกุลสุนทร 42,796,400 6.56
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 25,349,860 3.89
6. นาย พัทธดน คงสุนทร 22,980,000 3.53
7. นาย ราม ตันติกุลสุนทร 12,137,380 1.86
8. น.ส. ศศิธร ตันติกุลสุนทร 10,301,000 1.58
9. นาย บดินทร์ เจนใจ 10,000,000 1.53
10. นาย นริศ จิระวงศ์ประภา 7,600,000 1.17