ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
งวดงบการเงิน ณ วันที่ งบปี 2559
31/12/2559
งบปี 2560
31/12/2560
งบปี 2561
31/12/2561
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ      
สินทรัพย์รวม 1,067.16 1,103.82 1,419.80
หนี้สินรวม 204.88 204.06 462.61
ส่วนของผู้ถือหุ้น 777.22 814.69 823.79
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 325.95 325.95 325.95
รายได้รวม 1,035.64 1,402.33 1,850.12
กำไรสุทธิ 77.18 89.70 96.19
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.12 0.14 0.15