Dividend Policy

บริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และสํารองตามกฎหมายสําหรับงบการเงินเฉพาะของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการ เปลี่ยนแปลงได้โดยจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน สภาพคล่อง ความจําเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต ทั้งนี้มติของ คณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนําเสนอเพื่อขออนุญาตจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การจ่ายเงินปัน ผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้โดยรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ในการประชุมคราวถัดไป

Board Date X-Date Payment Date Dividend Type Dividend (per Share) Unit Operation Period
25/04/19 12/03/19 16/05/19 Cash Dividend 0.13 Baht 01/01/18 - 31/12/18
21/02/18 06/03/18 16/05/18 Cash Dividend 0.12 Baht 01/01/17 - 31/12/17
23/02/17 08/03/17 16/05/17 Cash Dividend 0.08 Baht 01/01/16 - 31/12/16
11/02/16 23/02/16 16/05/16 Cash Dividend 0.07 Baht 01/01/15 - 31/12/15