การแจ้งเบาะแส

ด้วยบริษัทให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงจัดให้มีช่องทางสำหรับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายในการแจ้งเบาะแส หรือการร้องเรียนการกระทำที่สงสัยว่ามีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงการรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่องต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยในการแจ้งเบาะแสผู้แจ้งเบาะแส/ผู้ร้องเรียนต้องให้รายละเอียด ข้อมูล และ/หรือหลักฐานที่เป็นจริง และชัดเจนอย่างเพียงพอที่จะสืบหาข้อเท็จจริง หรือดำเนินการต่อไปได้ ทั้งนี้ ผู้แจ้งเบาะแส/ผู้ร้องเรียนดังกล่าวอาจเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อ ข้อมูลและวิธีการติดต่อได้ แต่การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะทำให้บริษัทสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ชี้แจงข้อเท็จจริง รายงานความคืบหน้า รวมถึงดำเนินการแก้ไขได้โดยสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น อย่างไรก็ดี บริษัท ถือว่าข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส/ผู้ร้องเรียนเป็นความลับ และจะไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว เว้นแต่ได้รับความยินยอม หรือเป็นการเปิดเผยตามที่กฎหมาย และ/หรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกำหนด

ทางไปรณีย์:
ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารบริษัทฯ หรือ เลขานุการบริษัท
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 88/8 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
อีเมล์: banomyong.ruth@gmail.com, araya@wice.co.th, secretary2@wice.co.th
เพื่อป้องกันและลดปัญหาสแปมเมล์ กรุณากรอกรหัสข้อความภาพ ตามข้อมูลที่ปรากฎอยู่ข้างล่างนี้